Op deze pagina zullen we beschrijven wat u kunt tegenkomen bij uw bezoek aan de kerk en de zegeningen die u zult genieten.

We kijken er naar uit om te zien wat de Heer ook in jouw leven zal doen!

 

Klik op het bijbehorende woord om de volledige tekst te zien!

De liefde van God en van de gelovigen speelt een primaire rol in het leven. De liefde van God wordt waargenomen met de wedergeboorte van de menselijke ziel. Het is het hoogste pad dat onze Heer ons heeft getoond. Houdt van elkaar, zei hij tenslotte. Maar deze liefde is oprecht en zonder hypocrisie die vrede en zegen in de samenleving van broeders en zusters als uiteindelijk doel heeft. De ware liefde die de kerk van Christus vervult en verenigt, wordt gekenmerkt door zelfopoffering en dienstbaarheid aan elkaar.

Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.*
Johannes 13:35

Mensen in de kerk geloven oprecht en met heel hun hart, kracht en intellect in het bestaan van God. Dit is geen filosofische theorie of wenslijst . Er zijn aanwijzingen dat het geloven in de Naam van Christus kan leiden tot wonderen en grootheid in de hemel. Hoe kan men tenslotte een christen worden genoemd zonder absoluut geloof in het evangelie te hebben?

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.*
Hebreeën 11:6

Elk mensenleven wordt in bezit genomen door druk en verdriet. De realiteit waarin we leven is moeilijk, zelfs met alle gemakken waarvan men kan genieten. Daarom geeft het evangelie van Christus hoop aan iedere ziel. In deze kerk geeft de hoop op het eeuwige leven ons kracht om door te gaan, en is het anker van onze ziel zodat we in de stormen volhouden. Wij verwachten naar de verrijzenis van de doden die elke gelovige verwacht aan het einde van de eeuwen.

De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.*
Romeinen 15:13

De kerk is christelijk, dat betekent dat de geëerde persoon Jezus Christus is. U roept geen andere naam aan dan die van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Heilige mensen van God die in het verleden leefden, zijn nu in de hemel en wachten op hun verrijzenis. Maar Christus is al verrezen... en is aanwezig.

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.* Handelingen 4:12

Bidden heeft kracht! We kennen dit van eerste hand. In de kerk vind je mensen die persoonlijk hebben ervaren hoe God hun gebed hoorde en op wonderbaarlijke wijze antwoorde. Ook in het gebed vinden we de gelegenheid om God te verheerlijken en Hem te danken voor Zijn zegeningen. In de Bijbel zien we dat onze Heer de nacht doorbracht door op zijn knieën te zitten en in gebed zijn. Dus als Christus zelf voor zijn Vader knielde, hoeveel te meer zullen wij dat dan doen?Daarom zul je ons op het moment van gebed op onze knieën vinden met onze handen omhoog, en zo God de eer geven! Op bevel van het evangelie worden de gelovige vrouwen opgeroepen om tijdens het gebed en alleen dan hun hoofd met een hoofddoek te bedekken.

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.* Jakobus 5:16

In de kerk hoor je het Woord van God in eenvoudig modern Grieks (met een Engelse vertaling) zodat het voor iedereen te begrijpen is. Het is een van de belangrijkste elementen van de kerk, omdat we geloven dat het (Woord van God) de kracht van God bevat die de mens kan redden. We lezen en geloven in het Nieuwe Testament door lessen te trekken en lessen te geven uit het Oude Testament. Een preek zonder weeën maar vol liefde en aanmoediging. De zondagse preek duurt tussen de 35-45 minuten en heeft een specifieke boodschap via de Bijbel.

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.*
2 Timotheüs 3:16

= Elke zondag komen we samen voor de Eucharistie. Het is het belangrijkste moment van onze week, want we staan allemaal voor onze God om ook deel te nemen aan de tafel van de Heer om het offer van Jezus Christus te gedenken. De dag dat Christus werd gearisteerd (om beoordeelt te worden door de Farizeeen), kort daarvoor, sneed hij ongezuurd brood en deelde het uit aan zijn discipelen, samen met de wijn die hij in zijn glas had. Daarna gaf hij opdracht om dit ritueel elke week uit te voeren en we volgen het trouw. We gebruiken ongezuurd brood en rode wijn die we in aparte glazen uitdelen. Wij adviseren mensen die nog niet zijn opgenomen in het lichaam van Christus zich te onthouden, maar ongehinderd.

En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.* 
Lukas 22:19-20

De kerk van Christus is de plaats waar de Heilige Geest werkt en zich manifesteert in de gelovigen. Wij geloven en hebben de ervaring van de doop in de Heilige Geest, net zoals het gebeurde bij de apostelen en de gelovigen van de eerste kerk. De Geest van God komt en woont in het lichaam van christenen en manifesteert zich door te spreken in verschillende (vreemde) talen. Het is de kracht van God Die de mens vervult en voor hem bidt in vreemde talen. De Heilige Geest begeleidt ons door middel van geestelijke gaven waarmee hij mensen siert ten dienste van het evangelie. Gaven zoals profetie, het woord van kennis, gaven van genezing en wonderen, enz. Ontzag vervult ons met het bezoek van God.

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.*
Handelingen 2:1-4

Na de dienst hebben we de vaste gewoonte om samen te zitten en te eten van het voedsel dat de gelovigen van thuis hebben bereid en mee naar de kerk hebben gebracht. In die tijd delen we, naast onze maaltijd, onze vreugden en verdriet, de gebeurtenissen in ons leven en onze ervaringen met God. Dit verenigt ons en brengt ons allemaal dichter bij elkaar. We zijn tenslotte in het huis van onze Vader en als broeders heeft het alleen maar zin om gemeenschap met elkaar te willen hebben.

En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Here voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.*
Handelingen 2:46-47

Onze aanbidding wordt uitgedrukt door eenvoud. Volgens de normen van de eerste kerk zul je merken dat de plaats van aanbidding geen iconen of andere decoratieve elementen bevat. Wij geloven dat afbeeldingen geen plaats hebben in de kerk van God, omdat het een overtreding lijkt te zijn binnen het Woord van God, omdat het niet verschilt van de aanbidding van afgoden. God leeft en hij is geest, dus het beeld is niet nodig wanneer hij leeft en aanwezig is!

Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren.*
Romeinen 1:21-23

In onze kerk hebben de predikanten niet de vorm van priesters zoals in het Oude Testament. Ze dragen eenvoudige kledij en verschillen niet ten opzichte van de rest van de mensen. Het zijn dienaren van Christus die de boodschap van Christus aan hun medemens proberen over te brengen. Het uiterlijk van Gods volk heeft een doel: God verheerlijken.

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.*
Romeinen 12:1

In onze kerk zingen we allemaal collectief lofzangen voor God. Iedereen met welke genade hij ook van God heeft, neemt met heel zijn hart aan de hymne. We hebben geen toegewijde zangers of muziekinstrumenten voor begeleiding, maar we verheffen eenvoudig onze stem tot de Vader.

en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus.*
Efeze 5:19-20

Het huis van God bezoeken is een van onze grootste vreugden. De verzamelplaats van de kinderen van God is geen bibliotheek waar extreme stilte heerst, maar een plek die leeft van vreugde en zegen.

Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen: Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan!*
Psalm 122:1

Elke eerste dag van de week leveren wij onze reguliere bijdrage. De bijdrage is volledig optioneel en proportioneel aan de wil van iedereen. Er bestaat niet zoiets als decimering, maar we geven allemaal wat God voorziet voor de behoeften van het Werk (van God).

Wat nu de inzamelen voor de heiligen betreft, moet u het net zo doen als ik het aan de gemeenten in Galatië opgedragen heb: Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzij leggen om op te sparen wat in zijn vermogen is, opdat de inzamelingen niet pas dan gehouden worden, wanneer ik gekomen ben.*
1 Korinthe 16:1-2

In onze kerk hebben we het besluit genomen dat de predikanten geen salaris ontvangen voor de diensten die ze aanbieden. Wij geloven dat we allemaal hard moeten werken, zowel bij on dagelijks werk als bij het werk van God. We behouden de opschepperij van de apostel Paulus die ervoor koos om het evangelie kosteloos te prediken, zodat geld geen obstakel wordt bij het redden van mensen.

Wat voor loon heb ik dan? Dat ik, bij de evangelieverkondiging, het Evangelie van Christus kosteloos maak, om geen gebruik te maken van mijn recht als verkondiger van het Evangelie.*
1 Korinthe 9:18

  • 11:00 De vastgestelde gebed dat ongeveer 50 minuten duurt, begint.
  • 12:00 De dienst begint met een hymne aan God en wordt vervolgd door een boodschap via het Woord van God.
  • 12:45 De preek is voorbij en wordt vervolgd door lofzangen en een mentale voorbereiding voor de Eucharistie.
  • 12:50 De Eucharistie begint, waaraan de gelovigen deelnemen.
  • 13:00 Er wordt gebeden voor de zieken.
  • 13:10 De reguliere bijdrage wordt gedaan.
  • 13:20 De dienst is voltooid.
  • 13:30 Na de dienst begint “de tafel van de liefde”.
  • 15:00 De gelovigen vertrekken (verlaten de kerk).

 

We wachten op jullie met vreugde om samen God te aanbidden, maar ook om op weg te gaan naar perfectie en Liefde!

 

 

* De Nederlandse Bijbel die werd gebruikt voor alle alinea's/zinnen was de Herziene Statenvertaling (HSV Bijbel).

Vrij-Apostolische Kerk van Pinksteren (EAEP) in Brussel.


Telefoonnummer:+32 487 65 32 03
eaepbrussel@gmail.com
Adres:
Hector Henneaulaan 144
1930 Zaventem

Dienst uren:

Vrijdag: 20.30 - 21.30
Zondag: 11.00 - 12.30

Gratis toegang

In de kerk kun je kijken naar de prediking van het Evangelie in het Engels, Albanees, Frans en Roemeens.