Het symbool van het geloof bestaat uit 12 artikelen, die in 325 na Christus door de 318 vaders zijn opgesteld. op het Eerste Oecumenische Concilie in Nicea van Bithynië (de eerste 7 artikelen), en werd voltooid in 381 na Christus. op het Tweede Oecumenisch Concilie in Istanbul (de overige 5 artikelen).

De artikelen van de geloofsbelijdenis verwijzen naar God de Vader, naar de Zoon Jezus Christus, naar de Heilige Geest, naar de kerk, naar het doopsel, naar de verrijzenis van de doden en naar het eeuwige leven.

1. Ik geloof in één God, Vader, Almachtige, maker van hemel en aarde, en van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
2. En in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, voor eeuwig en altijd door de Vader verwekt.
3. Licht van Licht, waarachtig God van waarachtig God, verwekt, niet gemaakt, consubstantieel met de Vader door wie alle dingen zijn gemaakt.
4. Die voor ons mensen, en voor onze redding, uit de hemel neerdaalde, en werd vleesgeworden door de Heilige Geest en van de maagd Maria, en werd mens.
5. Hij werd voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, en leed, en werd begraven, en de derde dag stond hij weer op, volgens de Schriften,
6. en is opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader.
7. Van daar zal hij terugkomen, met heerlijkheid, om de levenden en de doden te oordelen; wiens koninkrijk geen einde zal hebben.
8. En in de Heilige Geest, de Heer en Gever van het leven, die voortkomt uit de Vader, die met de Vader en de Zoon samen wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten.
9. In één heilige katholieke en apostolische Kerk.
10. Ik belijd in één doopsel voor de vergeving van zonden.
11. Ik verwacht de verrijzenis van de doden,
12. en het leven van de toekomende eeuw. Amen.

Vrij-Apostolische Kerk van Pinksteren (EAEP) in Brussel.


Telefoonnummer:+32 487 65 32 03
eaepbrussel@gmail.com
Adres:
Hector Henneaulaan 144
1930 Zaventem

Dienst uren:

Vrijdag: 20.30 - 21.30
Zondag: 11.00 - 12.30

Gratis toegang

In de kerk kun je kijken naar de prediking van het Evangelie in het Engels, Albanees, Frans en Roemeens.