De Vrij-Apostolische Kerk van Pinksteren in Brussel (VAKP), maakt deel uit van de Griekse VAKP, een doctrine die wordt erkend door de Griekse staat en opereert als kerk met toestemming van het ministerie van Nationaal Onderwijs en Religies. Het aanvaardt dogmatisch alle artikelen van de geloofsbelijdenis, zoals uitgevaardigd door de 318 vaders, om ketterijen te onderscheiden van de kerk die op het woord van God is gebaseerd. Het heeft als statuut het Nieuwe Testament, het Evangelie van Jezus Christus en gelooft dat de hele Bijbel door God geïnspireerd en heilzaam is. (2 Timotheüs 3:16). De leider is onze Redder Jezus Christus, en degenen die Hem dienen, worden als Zijn dienaren beschouwd

De betekenis van de letters van onze acroniem (naam) is:

  1. Vrije: omdat het zelfbesturend is, dat wil zeggen, het is niet - direct of indirect - afhankelijk van een buitenlandse Griekse of buitenlandse organisatie.
  2. Apostolische: want onze doel is, onze functie en onze leven te vereenzelvigen met de kerk van de apostelen van Jezus Christus.
  3. Kerk: omdat we deel van het "lichaam van Christus" willen zijn.
  4. Pinksteren: omdat wij geloven dat elke gelovige de Heilige Geest zal ontvangen en met kracht uit de hoogste bekleed zal worden, zoals de apostelen ook de Heilige Geest ontvingen op Pinksterdag en alle christenen van de eerste Apostolische Kerk.

 De VRIJE APOSTOLISCHE KERK VAN PINKSTEREN gelooft en voert uit:

α) GEDOOPT TE WORDEN IN HET WATER (het doopsel) in de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest. Vereisten voor een persoon om in het water gedoopt te worden, zijn in Christus en Zijn evangelie te hebben geloofd en zich van zonde te hebben bekeerd. (Markus 16:16, Handelingen 2:38-39). Het wordt daarom gedaan aan mannen en vrouwen die in staat zijn te geloven en zich te bekeren. (Handelingen 8:36-39).

β) De EUCHARISTIE, die precies wordt gedaan zoals onze Heer Jezus Christus het deed (Lucas 22:14-21) en aan de apostelen overhandigde (1 Korinthe 1:23-27). We geloven dat wijn en brood door het geloof geestelijk het lichaam en bloed van Christus worden. (1 Korinthe 11:27-30). Alleen getrouwe christenen, die zich van zonde hebben bekeerd, nemen deel aan de Heilige Communie (1 Korinthe 1:28). De Heilige Communie vindt elke zondag plaats (Handelingen 2:47 en 20:7).

γ) Het HUWELIJK, dat volgens het evangelie eerlijk moet zijn (Hebreeën m: 4), in ieder geval is het verboden om u echtgenoot te scheiden, tenzij het over prostitutie (overspel) gaat (Mattheüs 5:32) en een tweede huwelijk is niet toegestaan (1 Korinthe 7:11). Alleen de dood kan het koppel scheiden (1 Korinthe 7:39), daarom scheidt de Vrij-Apostolische Kerk van Pinksteren niet.

δ) De ZALVING, die patiënten betreft en genezing geeft aan het lichaam. De herder en de ouderlingen zalven de patiënt met olie, leggen hun handen op hem en bidden, zoals het Woord van God gebiedt (Jakobus 5:14 en Markus 6:13). Jezus Christus geneest de zieken.

ε) De BELIJDENIS, dat door de berouwvolle zondaar voor iedereen (Markus 1:5 en Handelingen 19:18), of in privé (Jakobus 5:16) gedaan wordt, om vergiffenis te ontvangen van de enige Redder en Verlosser, Jezus Christus (Handelingen 4:12).

στ) De AANKONDIGING VAN DE HEILIGE GEEST, die de gelovigen aanbeveelt om te vragen aan onze Verlosser Jezus Christus, die de Enige is die de mens kan zalven met Zijn Heilige Geest (Matteüs 3:11). Als teken dat een persoon werkelijk is gezalfd met de Heilige Geest, is het het teken van de vreemde talen die aan de apostelen en christenen van de eerste apostolische kerk zijn gegeven (Handelingen 2:4, 10:44-48, 19:6 en 1 Korinthe 14:22).

ζ) De MINISTERIES, die vijf zijn en gegeven worden door de leider en voltooier van ons geloof, Jezus Christus: "En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, andere als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars." Hij wijdt bisschoppen, die in elke kerk ook oudsten worden genoemd (Handelingen 14:23), trouwe broeders, die getrouwd moeten zijn, met kinderen die ze in hun gehoorzaamheid hebben, en met een goed getuigenis (1 Timotheüs 3:1-8 en Titus 1:5-10).

Vrij-Apostolische Kerk van Pinksteren (EAEP) in Brussel.


Telefoonnummer:+32 487 65 32 03
eaepbrussel@gmail.com
Adres:
Hector Henneaulaan 144
1930 Zaventem

Dienst uren:

Vrijdag: 20.30 - 21.30
Zondag: 11.00 - 12.30

Gratis toegang

In de kerk kun je kijken naar de prediking van het Evangelie in het Engels, Albanees, Frans en Roemeens.