Biserica Apostolică Liberă Penticostală din Bruxelles face parte din Biserica Apostolică Liberă Penticostală din Grecia (sau EAEP, din acronimul ei în limba greacă), care este o confesiune recunoscută de statul grec și funcționează că biserică cu permisiunea Ministerul Educaţiei şi Cultelor. Ea acceptă dogmatic toate articolele Crezului, așa cum au fost adoptate de cei 318 de părinți, pentru a distinge ereziile de biserica care împarte drept Cuvântul lui Dumnezeu. Biserica noastră are că statutul ei Noul Testament, Evanghelia lui Iisus Hristos și crede că toată Scriptură este insuflată de Dumnezeu şi de folos (2 Timotei 3:16). Conducătorul ei este Mântuitorul nostru Iisus Hristos, iar cei care Îl slujesc sunt considerați robii Lui.

Înțelesul cuvintelor numelui este:

1. Biserica: pentru că vrea să fie „trupul lui Hristos”.
2. Apostolică: deoarece scopul ei este că funcția și viața ei să fie identificate cu biserica apostolilor lui Iisus Hristos.
3. Liberă: pentru că este autocefală , adică are o conducere proprie și nu depinde - direct sau indirect - de nicio organizație străină, din Grecia sau din străinătate
4. Penticostală: pentru că ea crede că credinciosul trebuie să primească Duhul Sfânt și să fie îmbrăcat cu putere de sus, cum apostolii au primit în ziua Cincizecimii și toți creștinii din prima Biserică Apostolică.

Biserica Apostolică Liberă Penticostală crede și execută:

a) BOTEZUL ÎN APĂ, în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Condițiile preliminare pentru că o persoană să fie botezată în apă sunt să fi crezut în Hristos și Evanghelia Sa și să se pocăiască de păcat (Marcu 16:16, Faptele Apostolilor 2:38-39). Prin urmare, se face pentru bărbați și femei care sunt capabili să creadă și să se pocăiască (Faptele Apostolilor 8:36-39).

b) CINĂ DOMNULUI, care se face exact așa cum a făcut Domnul nostru Iisus Hristos (Luca 22:14-21) și a predat-o apostolilor (1 Corinteni 11:23-27). Biserica noastră crede că vinul și pâinea devin trupul și sângele al lui Hristos, prin credință (1 Corinteni 11: 27-30). Doar creștinii credincioși, care s-au pocăit de păcat, iau parte la Sfânta Împărtășanie (1 Corinteni 11:28). Sfânta Împărtășanie are loc în fiecare duminică (Faptele Apostolilor 2:47, 20:7).

c) CĂSĂTORIA, care trebuie să fie să fie ţinută în toată cinstea conform Evangheliei (Evrei 13: 4). Divorțul este interzis în orice caz, în afară numai de pricină de curvie (Matei 5:32). În caz de divorț din pricina de curvie, a două căsătorie este nepermisă (1 Corinteni 7:11). Doar moartea îi poate separă pe soțîi (1 Corinteni 7:39), motiv pentru care biserica noastră nu acordă divorțuri.

d) UNGEREA BOLNAVILOR, care privește paciențîi și vindecă trupul. Păstorul și prezbiterii ung bolnavul cu untdelemn, pun mâinile pe el și se roagă, așa cum poruncește Cuvântul lui Dumnezeu (Iacob 5:14; Marcu 6:13). Iisus Hristos ii vindecă pe bolnavi.

e) MĂRTURISIREA PĂCATELOR, făcută de păcătosul pocăit înaintea tuturor (Marcu 1:5, Faptele Apostolilor 19:18), sau în persoană (Iacob 5:16), pentru a primi iertare de la singurul Mântuitor și Răscumpărător, Iisus Hristos (Faptele Apostolilor 4: 12).

f) UNGEREA DUHULUI SFÂNT, care recomandă credincioșilor să ceară acest lucru Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care este Singurul care poate unge pe om cu Duhul Său Sfânt (Matei 3:11). Semnul că o persoană este cu adevărat unsă cu Duhul Sfânt este vorbirea în limbi, dată apostolilor și creștinilor primei Biserici Apostolice (Faptele Apostolilor 2:4, 10:44-48, 19:6, 1 Corinteni 14:22).

g) SLUJIRILE, care sunt cinci și dați de conducătorul și desăvârșitorul credinței noastre, Iisus Hristos: „Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători” (Efeseni 4:11). El rânduiește episcopi, care sunt numiți și prezbiteri, în fiecare biserică (Fapte 14:23), frați credincioși, care trebuie să fie căsătoriți, să-şi ţînă copiii în supunere, cu bună mărturie (1 Timotei 3:1-8, Tit 1:5-10).

Biserica Apostolică Liberă Penticostală (EAEP) din Bruxelles


Telefon:+32 487 65 32 03
eaepbrussel@gmail.com
Adresa locaşului de închinare:
Hector Henneaulaan 144
1930 Zaventem

Program de funcţionare

Vineri: 20.30 - 21.30
Duminică: 11.00 - 12.30

Intrare liberă

În biserică puteți participa la predici gospel în limbile engleză, albaneză, franceză și română.