Το Σύμβολο της Πίστεως

«Πιστεύω εις έναν Θεόν, πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ούρανού καί γής, όρατών τε πάντων καί άοράτων. Καί εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τόν υίόν τού Θεού τόν μονογενή, τόν έκ τού πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τών αιώνων φώς έκ ψωτός, Θεών άληθινόν έκ Θεού άληθινού, γεννηθέντα, σύ ποιηθέντα, όμοούσιον τω πατρί, δι ού τά πάντα έγένετο τόν δι ήμάς τούς άνθρώπους καί διά τήν ήμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα έκ τών σύρανών καί σαρκωθέντα έκ πνεύματος άγιου καί Μαρίας τής παρθένου καί ένανθρωπήσαντα σταυρωθέντα τε ύπέρ ήμών έπί Ποντίου Πιλάτου καί παθόντα καί ταφέντα καί άναστάντα τή τρίτη ήμέρ κατά τάς γραψάς καί άνελθάντα εις τούς ούρανούς καί καθεζόμενον έν δεξιά τού πατρός καί πάλιν έρχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας καί νεκρούς, ού τής βασιλείας ούκ έσται τέλος. Καί είς τό Πνεύμα τό Αγιον, τό κύριον καί ζωσποιάν, τό έκ τού πατρός έκπορευόμενον, τό σύν πατρί καί υίώ συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζάμενον, τό λαλήσαν διά τών προψητών. εις μίαν, άγίαν, καθολικήν καί άποστολικήν έκκλησίαν. Ομολογώ έν βάπτισμα είς άφεσιν άμαρτιών προσδοκώ άνάστασιν νεκρών καί ζωήν τού μέλλοντος αίώνος. Αμήν.»